Egyéb
Felhasználási feltételek


1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen Felhasználási feltételek a diablotorrent.net címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a diablotorrent.net oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

2. Érintett felek
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. A Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató/Oldal Tulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő oldalon tájékoztatja.

4. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció
Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.

5. Jelszó használat, biztonság
A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli: - Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév) - Ha a jelszó hat karakternél hosszabb - Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot. A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon a jelszó emlékeztető használatát követően az oldal a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

6. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére.

7. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a diablotorrent.net honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

8. A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
- Mások jogait bármilyen módon megsérteni.
- Bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni.
- Bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni.
- Bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. "lánclevelet" készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni.
- A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni.
- E-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz).
- Más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni, vagy tárolni.
- Megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt, vagy irányadó egyezményt.

9. Felelősség kizárása:
A diablotorrent.net oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni. A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket és reklámokat futtathat a honlapon. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény- és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja. Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik. A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy: a honlap a "Világháló" (World Wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak, bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik, harmadik jogosulatlan személy által "megszerezhető", olvasható a honlap és annak tartalma a "mindenkor megtekintett állapotban" áll a felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, "worm"-, "trojan horse"-, "time bomb"-, "cancelbot"-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért. A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét!